ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೨೧
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೨೫
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಷಷ್ಠಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ರಾಜ್ಯ ಸಮುದಾಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ವೇದಿಕೆ – ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇದರ ಪರವಾಗಿ
ಪಾದಪೂಜಾಸೇವೆ – ವೆಂಕಟೇಶ ಹಾರೆಬೈಲ್
೧೨-೨೦ ರಿಂದ ೩-೦೦ – ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ,ಪಾದಪೂಜಾಮಂಗಳಾರತಿ,ಸಭೆ[ಪೂರ್ವಛಾತ್ರ, ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕತರ್ರ, ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಂಡಳ ದ ಗುರಿಕಾರ ಮತ್ತು ವೈದಿಕರ ಸಮಾವೆಶ],ಆಶೀರ್ವಚನ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
*ಪೂರ್ವ ಛಾತ್ರ ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ,ನಿವೇದನೆ,ಮಠದ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ಸಮಿತಿ

Facebook Comments