ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೩೨
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೫-೫೫
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ.
ತಿಥಿ-ಅಷ್ಟಮಿ.
ಪಾದಪೂಜಾ ಸೇವೆ-ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ಟ ಕುಂಟಿನಿ.
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧೨-೩೦ ಪಾದಪೂಜಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.

ಪ್ರಯಾಣ ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ.

ಮುಕ್ಕಾಂ – ಕೆಕ್ಕಾರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು

Facebook Comments Box