ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೦೫
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೪೫
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಪಂಚಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ
೧೦-೨೦ ರಿಂದ ೧೦-೪೦ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಧ್ಯ
೧೨ ರಿಂದ ೧-೦೦ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೫-೦೦ ರಿಂದ ೬-೩೦ ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾನಿಧ್ಯ

Facebook Comments