ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೨೧
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೨೨
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ದಶಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಮಹಾಬಲ ರಾವ್, ಬೀರೂರು
೧೨-೦೦ ರಿಂದ ೧-೦೦ ಪಾದಪೂಜಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.

ಪ್ರಯಾಣ ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ
ಮುಕ್ಕಾಂ -ಶ್ರೀರಾಮಾಶ್ರಮ, ಬೆಂಗಳೂರು

Facebook Comments Box