ಸೂರ್ಯೊದಯ ೬-೨೦
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೪೧
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ನವಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ- ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಂಡಲಾಂತರ್ಗತ ಕಬಕ, ಪುತ್ತೂರು, ದರ್ಭೆ, ಮಾಣಿ.

೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧೨-೩೦ಶ್ರೀರಾಮಕಥೆ ಮೀಟಿಂಗ್
೧೨-೩೦ ರಿಂದ ೨-೦೦ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಪಾದಪೂಜಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ಆಶೀರ್ವಚನ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೩-೩೦ ರಿಂದ ೫-೩೦ “ಶ್ರೀರಾಮಕಥಾ”

Facebook Comments