ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೦೬.೧೫
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೦೬.೧೫
ಪಕ್ಷಃ ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿಃ ದ್ವಾದಶಿ

ಇಂದು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

Facebook Comments Box