ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೦೬.೧೬
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೦೬.೩೪
ಪಕ್ಷಃ ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿಃ ದ್ವಾದಶಿ

ಈ ದಿನ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ

Facebook Comments