ಸೂರ್ಯೋದಯ- ೬.೧೩
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ- ೬.೩೯
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಏಕಾದಶಿ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ೧೨.೦೦ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೨.೩೦ ರಿಂದ ೪.೩೦ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಲಯಸಭೆ(ಅಂಬಾಗಿರಿ ವಲಯ ಸಭೆ) ಶಿರಸಿ, ಅಂಬಾಗಿರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ
ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮುಕ್ಕಾಂ-ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಿಮನೆ

Facebook Comments