ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೨೨
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೧೮
ಪಕ್ಷ – ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ – ಬಿದಿಗೆ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಎಸ್ ಎಮ್ ಹೆಗಡೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಪಾದಪೂಜಾಸೇವೆ-ವೆಂಕಟೇಶ ರೆಡ್ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
೧೨-೧೫ ರಿಂದ ೧-೧೫ ಪಾದಪೂಜಾಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೨-೦೦ ರಿಂದ ೪-೩೦ ನಿವೇದನೆ ಹಾಗೂ ಭೇಟಿಗಳು

Facebook Comments Box