Tour program of Shrimajjagadguru Shankaracharya Shree Shree Raghaveshwara Bharathi Swamiji of Shri Ramachandrapura Math for the Month of April 2013

Date Place of Halt

01/4/2013

Murdeshvara

02/4/2013

Gore Matha

03/4/2012

Gore Matha

04/3/2013

Gore Matha

05/4/2013

Gore Matha

06/4/2013

Gore Matha

07/4/2013

Gore Matha

08/4/2013

Gore Matha

09/4/2013

Gore Matha

10/4/2013

Deevigi Matha

11/4/2013

Deevigi Matha

12/4/2013

Maravante

13/4/2013

Pradhanamatha, Hosanagara

14/4/2013

Pradhanamatha, Hosanagara

15/4/2013

Pradhanamatha, Hosanagara

16/4/2013

Pradhanamatha, Hosanagara

17/4/2013

Pradhanamatha, Hosanagara

18/4/2013

Pradhanamatha, Hosanagara

19/4/2013

Pradhanamatha, Hosanagara

20/4/2013

Pradhanamatha, Hosanagara

21/4/2013

Pradhanamatha, Hosanagara

22/4/2013

Pradhanamatha, Hosanagara

23/4/2013

Pradhanamatha, Hosanagara

24/4/2013

Pradhanamatha, Hosanagara

25/4/2013

Sigandhooru

26/4/2013

Sigandhooru

27/4/2013

Sigandhooru

28/4/2013

Sigandhooru

29/4/2013

[not final yet]

30/4/2013

Manjalagiri

 

Contact Persons :

Sri Shriharsha Jois – 9449595203

Sri Raghavendra Madhyastha – 9449595204

Facebook Comments Box