Tour program of Shrimajjagadguru Shankaracharya Shree Shree Raghaveshwara Bharathi Swamiji of Shri Ramachandrapura Math for the Month of March 2013

Date

Place of Halt

01/3/2013

G V Hegade Kerekona Areyangadi(P) Honnavara (T)

02/3/2013

Manjunatha Hegade , Gunavante,Honnavar, Uttara Kannada (D)

03/3/2012

Ganesh Bhat Hire, Gokarna

04/3/2013

Gokarna

05/3/2013

Gokarna

06/3/2013

Gokarna

07/3/2013

Gokarna

08/3/2013

Gokarna

09/3/2013

Gokarna

10/3/2013

Gokarna

11/3/2013

Gokarna

12/3/2013

Gokarna

13/3/2013

Gokarna

14/3/2013

Gulbarga

15/3/2013

Gulbarga

16/3/2013

Gulbarga

17/2/2013

Gulbarga

18/3/2013

Gulbarga

19/3/2013

Gulbarga

20/3/2013

Gulbarga

21/3/2013

Gulbarga

22/3/2013

Gulbarga

23/3/2013

Gaunhara, Jevargi, Gulbarga

24/3/2013

[not final yet]

25/3/2013

Bennatti Shree GutyammaTemple, Nittur, Hosanagar(T), Shimoga (D)

26/3/2013

SriRamachandrapura Matha, Hosanagara

27/3/2013

SriRamachandrapura Matha, Hosanagara

28/3/2013

Gunavanteshvara,  Karkala

29/3/2013

Bajakkodlu Goushala, Perla

30/3/2013

Bajakkodlu Goushala, Perla

 

 

Contact  Persons :

Sri Shriharsha Jois – 9449595203

Sri Raghavendra Madhyastha  – 9449595204

Facebook Comments