ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ
ಅಂಚೆ : ಮೂರೂರು, ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು,
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ –
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೩೮೬ – ೨೬೮೧೩೩

Facebook Comments Box