ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ, ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ – ಫ್ಲಾಶ್ ನಲ್ಲಿ.

ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Note: Adobe Flash Player is required to play the SWF animations.
Please download from here if your computer doesn’t have.

Facebook Comments