ಸಂಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವ,
ಅಂಚೆ : ಗೋಕರ್ಣ, ಕುಮುಟಾ ತಾಲೂಕು,
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ –
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೩೮೬ – ೨೫೭೯೫೫, ೨೫೭೯೫೬

Facebook Comments Box