20-09-2015:
ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಗಿರಿನಗರದ ರಾಮಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ “ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ” ಸೇವೆಯು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗುರುಬಂಧುಗಳಾದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿ, ಗುರುಕೃಪೆಗೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
Sri Samrajya Pattabhisheka – event will be conducted at Sri Ramashrama – Girnagara. All are invited to participate in the event and get blessed.

Samrajya Pattabhisheka at Girinagar - 20-Sep-2015

Samrajya Pattabhisheka at Girinagar – 20-Sep-2015

Facebook Comments