ಕೆಕ್ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ ಶರ್ಮರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಗಳ ಅಶೀರ್ವಚನ

ಜಗದೀಶ ಶರ್ಮರು:
[audio:/Sandesha/Oct_2014/Js-kekkaru-prastavane.mp3]

ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳು:
[audio:/Sandesha/Oct_2014/Sri-9-10-14-kekkaru.mp3]

Facebook Comments