ಕೆಕ್ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ ಶರ್ಮರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಗಳ ಅಶೀರ್ವಚನ

ಜಗದೀಶ ಶರ್ಮರು:

ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳು:

Facebook Comments