ರಾಧೇಶಾಮ ಅಗರವಾಲ್ ಅವರ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ‘ಏಕ್ ಓರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ೦ಡ’ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಶ್ರೀಗಳವರ ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು

Facebook Comments