ಆತ್ಮೀಯ ಗುರುಬಂಧುಗಳೇ,

ಇದೇ ಬರುವ 24ನೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್, 2015ರಂದು ಗಿರಿನಗರದ ರಾಮಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ “ರಂಗೋತ್ಸವ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಛಾತ್ರಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯಸಮುದಾಯದವರಿಂದ ರಂಗ ಕಲಾ ಚಟುವಟಿಕಗಳು ನೆರವೇರಲಿವೆ.
“Rangotsava” a series of Theater events will be conducted during Chatra-Chaturmasya at Raamashrama, on 24-Sep-2015.
All are invited.

Rangotsava on 24-Sep-2015 at Raamashrama

Rangotsava on 24-Sep-2015 at Raamashrama

Facebook Comments