ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ಗೋಗ್ರಾಮಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ.

Source: Sri’s collection

Facebook Comments