ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ..

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ

Facebook Comments