ವಿಕೃತಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಈ ಶುಭಾವಸರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಚಂದಿರನಂತೆ ‘ಸುಕೃತಿ’ಗಳಾಗಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ.

Facebook Comments