01-ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2012:
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು “ನಂದನ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ”ದ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಆಶೀರ್ವಚನ.
Audio:

Download: Link

Facebook Comments