18-08-2013 ರಂದು ಮಾಣಿಮಠದ ವಿಜಯ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕನ್ಯಾಸಮಾವೇಶದ ಸಂವಾದ. (ಧ್ವನಿಸುರುಳಿ)

[audio:Chaturmasya2013/kanya_samavesha.mp3]

Bhajan Play Download
ಕನ್ಯಾಸಮಾವೇಶದ ಸಂವಾದ Link
Facebook Comments