ಮಾಣಿ. ಪೆರಾಜೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ರಾಮಕಥಾ-“ಹನುಮಕಥೆ” ದ್ವನಿಸುರುಳಿ

Day (Date) Parts Audio Download
Day-1 (28/07/2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_1_Part-1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_1_Part-2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_1_Part-3.mp3] Link
Day-2 (29/07/2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_2_Part-1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_2_Part-2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_2_Part-3.mp3] Link
Day-3 (30/07/2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_3_Part-1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_3_Part-2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_3_Part-3.mp3] Link
Day-4 {31/07/2013}
Part 1 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_4_Part-1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_4_Part-2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_4_Part-3.mp3] Link
Day-5 {01/08/2013}
Part 1 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_5_Part-1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_5_Part-2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_5_Part-3.mp3] Link
Day-6 {02/08/2013}
Part 1 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_6_Part-1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_6_Part-2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_6_Part-3.mp3] Link
Day-7 (03/08/2013}
Part 1 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_7_Part-1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_7_Part-2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013/Day_7_Part-3.mp3] Link
Facebook Comments