1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009 – ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ಗೋಗ್ರಾಮ ಯಾತ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ - 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ – 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009
Facebook Comments Box