13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ: ಮಹಾಭಲೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ‘ರುದ್ರ’ಮಂತ್ರಗಳ ಉದ್ಘೋಷ

Facebook Comments