ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆದರ್ಶ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು..

ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆದರ್ಶ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು..

ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಶ್ರೀ ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ರವರು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಂಜನೇಯ  ಮೂರ್ತಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು..

ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಶ್ರೀ ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ರವರು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಂಜನೇಯ ಮೂರ್ತಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು..

Facebook Comments Box