ಶ್ರೀ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶತಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ

Facebook Comments