ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರಮಠದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಮಠ ‘ಪುನರ್ನವ’ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ‘ಭೂಪರಿಗ್ರಹ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನದವರು. . .

‘ಭೂಪರಿಗ್ರಹ’ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಭಾರತೀಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರೈಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯ ‘ದೀಕ್ಷಾಂತೋಪದೇಶ’ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳವರು. . .

Facebook Comments