ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೪೨
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೫೮

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೯.೦೦ ಘಂಟೆ ಗೆ ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ಪೂಜೆ
ಭಿಕ್ಷಾಸೆವೆ-ಪೊಲ್ ಮುಂದ್ರ,ಪುಷ್ಪಾಮದನ್ ಲಾಲ್,ನಿರ್ಮಲಝವರ ಸಹೊದರಿಯರು

೧೨.೧೫ – ೧೨.೪೫  –  ತೀರ್ಥ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೧೨-೪೫ – ೧.೩೦ – ಕನ್ನಯ ಗೋಶಾಲೆ ಭೇಟಿ
೨-೦೦ ರಿಂದ ೫-೦೦ – ಗೀತಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ

೭-೦೦ ರಿಂದ ಶ್ರಿಕರಾರ್ಚಿತ ಪೂಜೆ

Facebook Comments