ದಿನಾಂಕ ೮-೧೨-೨೦೧೦
ಸೂರ್ಯೊದಯ ೬-೪೩
ಸೊರ್ಯಾಸ್ತ ೫-೫8
ಪಕ್ಷ -ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ತದಿಗೆ
ಭಿಕ್ಷಾಸೆವೆ-ಘನಶ್ಯಾಂ ಒಝಾ ಜೊಧಪುರ
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ತಿರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೫-೦೦ರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಧೊಳಿಪೂಜೆ
Facebook Comments