ದಿನಾಂಕ- ೧೫ – ೧೦ – ೨೦೧೦

ಸೂರ್ಯೋದಯ ೦೬ -೨೩
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೦೬-೦೮
ಪಕ್ಷ -ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ -ಅಷ್ಟಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ -ರಮೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಕೋರಮಂಗಲ
ಸಭೆ -ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ,ನಿವೇದನೆ ೧೧-೩೦ ರಿಂದ
ಮೀಟಿಂಗ್ -ದಿಗ್ದರ್ಶಕ ಮಂಡಳಿ ೦೩-೩೦ ರಿಂದ ೦೫-೩೦ ರ ವರೆಗೆ
ಪ್ರವಚನ -ರಾತ್ರಿ ೮-೧೫ ರಿಂದ
Facebook Comments