||ಹರೇ ರಾಮ ||

ಶಾ.ಶ ೧೯೩೨ ವಿರೋಧಿನಾಮಸಂವತ್ಸರ.ದಕ್ಷಿಣಾಯನ.ಹೇಮಂತಋತು.ಪುಷ್ಯಮಾಸ.ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ .

ತಿಥಿ:ಪ್ರಥಮ.ಗುರುವಾರ.ಮೂಲಾನಕ್ಷತ್ರ.ಗಂಡನಾಮಯೋಗ. ಬವಕರಣ.

ದಿನಾಂಕ:- ೧೭/೧೨/೨೦೦೯

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೦೦ಗಂಟೆಯಿಂದ ೧೧೦೦ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ       

ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ದೇವರ ಪೂಜೆ. & ಭಿಕ್ಷಾ.

ಮಧ್ಯಾನ್ನಃ ೧೧೧೫ ರಿಂದ ೧೨೦೦ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

ಪಾದುಕಾ ಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ,ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ.

ಮಧ್ಯಾನ್ನಃ ೧೨೩೦ ರಿಂದ ೩೦ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ದೇವರ ಪೂಜೆ

ಮಧ್ಯಾನ್ನಃ ೦೦ ರಿಂದ ೩೦ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

ಪ್ರಯಾಣ, ಸೂರತ್

ಸಾಯಂ ೩೦ಗಂಟೆಯಿಂದ ೦೦ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

ಜರಿವಾಲರ ಮನೆ ಭೇಟಿ

ರಾತ್ರಿ ೩೦ ರಿಂದ ೦೦ರ ವರೆಗೆ

ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಗೋಗ್ರಾಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಭೆ, ಸೂರತ್.

ಸಾಯಂ ೦೦ ರಿಂದ ೦೦

ಮೊಕ್ಕಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ,     ಧೂಳಿಪಾದ ಪೂಜೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ

||ವಂದೇ ಗೋಮಾತರಂ||

*****===***===*****


Facebook Comments Box