ಸೂರ್ಯೋದಯ ಃ ೬-೪೯

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೬-೦೨

ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ

ತಿಥಿ-ಏಕಾದಶಿ

ಪಾದಪೂಜೆ-ನಾಗರಾಜ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ

೧೧-೧೫ ರಿಂದ ೧-೩೦ ರವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳ ದರ್ಶನ

ಪುನಃ ಅಶೋಕೆಗೆ

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊನ್ನಾವರ ಹವ್ಯಕ ಭವನಕ್ಕೆ

೫-೩೦ ರಿಂದ ೬-೦೦ ಶರಾವತಿ ಉತ್ಸವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿದ್ಯ

ಮೊಕ್ಕಾಂ- ಹವ್ಯಕ ಭವನ ಹೊನ್ನಾವರ

Facebook Comments