ಸೂರ್ಯೋದಯ: ೬-೪೪

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: ೫-೫೯

ಪಕ್ಷ -ಶುಕ್ಲ

ತಿಥಿ-ಚತುರ್ಥಿ

ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಕೃಷ್ಣ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ, ಡೊಂಬಿವಿಲಿ

ಪಾದಪೂಜೆ-೧)ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ

೨)ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಮೇಶ್ವರ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ       ೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧೨-೧೫ – ಪಾದಪೊಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ,ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

೧೨-೨೦ ರಿಂದ ೩-೩೦  –  -ಆನಂದ ರಾಟಿ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮುಂಬಯಿ  ಮತ್ತು  MGPPl ಮೀಟಿಂಗ್
ಮದ್ಯಾಹ್ನ  ೪-೦೦ ರಿಂದ ೫-೩೦ –  ಮುಂಬಯಿ ವಲಯ ಸಭೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

ಸಂಜೆ      ೭.೦೦ – ೭.೪೫ – ಸಂಧ್ಯಾ ಪೂಜೆ

Facebook Comments