ಸೂರ್ಯೋದಯ- 6.50
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ- 6.35
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ದ್ವಾದಶಿ
11.30 ರಿಂದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
3.30 ರಿಂದ 5.30 ” ಶ್ರೀರಾಮಕಥಾ”, ಸಭಾಸ್ಥಳ -ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ

Facebook Comments