ಸೂರ್ಯೋದಯ೬-೫೭
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೩೧
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಎಕಾದಶಿ
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧೨-೦೦ ಪ್ರಸಾದ ಅನುಗ್ರಹ , ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೧೨-೧೫ ರಿಂದ ೩-೩೦ ರವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಮನೆ ಭೇಟಿಗಳು
ಕ್ರಮವಾಗಿ-೧) ಗಜಾನನ ಭಟ್ಟ ಹೊಸಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿ(ಪಾದಪೂಜೆ)
೨)ನಾಗರಾಜ ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ
೩)ಡಾ॥ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ ಶ್ರೀನಗರ
೪) ವಿ ಜಿ ಹೆಗಡೆ ಗಿರಿನಗರ

Facebook Comments