ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೦೭
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೪೪
ಪಕ್ಷ- ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಚತುರ್ದಶಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೆವೆ -ಶ್ಯಾಮಪ್ರಸಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೊಸಗುಂದ
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧೨-೩೦ ದೆವರದರ್ಶನ, ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ವೆಬ್ ಸೈಟ್
ಉದ್ಗಾಟನೆ , ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೧-೦೦ ರಿಂದ ೪-೦೦ ಭೆಟಿ(ವಿಷ್ಣು ಪೂಚ್ಚಕ್ಕಾಡ್) ಮತ್ತು ಮಿಟಿಂಗ (ಉಮಾಮಹೆಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ)
೪-೧೫ ರಿಂದ ೪-೪೫ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ
ಮುಕ್ಕಾಂ- ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಕೆ ಎಮ್ ಕಾನಗೊಡು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ-೦೮೧೮೩ ೨೫೩೫೬೩

Facebook Comments