ಸೂರ್ಯೊದಯ 6.52

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6.15

ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ-ಪಾಡ್ಯ

ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ -ಸುಬ್ಬಾ ಭಟ್ಟ ಅಲೆಖ

11.55 ರಿಂದ 12.15 ರ ವರೆಗೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮುಹೂರ್ತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ

12.30 ರಿಂದ 2.15 ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ

3.00 ರಿಂದ ಕಡ್ಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಾಕುಳಿ ವಲಯ ಸಭೆ

4.15 ರಿಂದ 5.10 ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಮನೆ ಭೇಟಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ನೀಲಕೋಡು

ಮುಕ್ಕಾಂ-ಶ್ರಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಸಾಕುಳಿ

Facebook Comments Box