ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬.೦೬
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬.೪೫
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಚೌತಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ರಘುರಾಜ್ ಭಟ್ಟ ಕೊಣೆತೋಟ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ೧೨.೦೦ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೪.೦೦ ರಿಂದ ೬.೦೦ ಸಭಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿದ್ಯ

Facebook Comments