ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೫೧
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ-೬-೦೪
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಪಾಡ್ಯ
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧೨-೦೦ ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
ಪ್ರಯಾಣ ತುಮಕೂರು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಗೆ
೭-೦೦ ರಿಂದ ಪೂಜೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮುಕ್ಕಾಂ -ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರು

Facebook Comments