ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೬-೫೨
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೬-೦೫
ಪಕ್ಷ- ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ದ್ವಿತೀಯ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ನಾರಾಯಣ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು

೧೧-೩೦ ರಿಂದ ತಿರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

Facebook Comments