ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೬-೫೨
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೬-೦೬
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ತದಿಗೆ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಳವರಿಗೆ
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ, ನಿವೇದನೆ

Facebook Comments