ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಗಂವ್ವಾರ ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ

Facebook Comments