ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೬.೫೪

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೬.೦೮

ಪಕ್ಷಃ ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿಃ ಅಷ್ಟಮಿ

ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆಃ ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಶಹಾಪುರ

೧೧.೩೦ ರಿಂದ ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

Facebook Comments