ಶ್ರೀಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ):

  • 10:00am : ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ಪೂಜೆ
  • 12:00pm : ಪೀಠಕ್ಕೆ ಆಗಮನ, ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
  • 2:00pm – 3:00pm : ಮೀಟಿಂಗ್ / ವಲಯ ಸಭೆ / ನಿವೇದನೆಗಳು
  • 6:30pm  : ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ಪೂಜೆ
  • 8:10pm : ಸಾಧನಾಪಂಚಕ

Facebook Comments Box