ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರ
ಸೂಚನೆ: ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

17/12/2010 Havyaka Bhavana Karki, Honnavara 9448729325  
18/12/2010 Shri Maruthi Temple, Main Road, Karwar 9448520806  
19/12/2010 Yellapura 9448408598  
20/12/2010 Yellapura 9448408598  
21/12/2010 Sri K.N. Hegde, Advocate, Nandishwara nagara, Mundagodu 9449125666  
22/12/2010 Sri Juwarilal Narayanlal Chowdiri, Opp IB, Hirekerur 9448821604, 9483118811  
23/12/2010 Sri Raghavendra G Bhat, Gokul Road, Hubli 9448309873  
24/12/2010 Bijapur 9900251480  
25/12/2010 Gauvar Matha, Gauvar, Jeevargi Taluk 9008844479  
26/12/2010 Gauvar Matha, Gauvar, Jeevargi Taluk 9008844479  
27/12/2010 Gauvar Matha, Gauvar, Jeevargi Taluk 9008844479  
28/12/2010 Gulbarga 9448476153  
29/12/2010 Bijapur 9900251480  
30/12/2010 Hubli 9448309873  
31/12/2010 Dr. G.L. Hegde, Near Panduranga Hotel, Kumta 9448441190  
Facebook Comments