ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರ
ಸೂಚನೆ: ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

1.5.2011 Pragati vidyaalaya , Murooru
2.5.2011 Pragati vidyaalaya , Murooru  
3.5.2011 Lakshminarayana Temple, Dodmane  
4.5.2011 Ramachandra Subraya Hegade, Vajigodu, Siddaapura – 08389-277092
5.5.2011 Parameshvara Subraya Hegade, Bidirukaanu, Siddaapura  
6.5.2011 Nagaraja anantha Bhat  Indira nanagara, Siddaapuara- 9880043055
7.5.2011

Bhankuli Matha, Siddaapura

 
8.5.2011 Murdeshvara ,Karavara Dist.  
9.5.2011 Siddaapura, U.K.  
10.5.2011 V.M.Bhat,Honnegundi, Siddaapura. U.K  
11.5.2011 K.G.Ganapati, Kappige, IDuvaani, Siddaapura talk  
12.5.2011

Ramakrushnayya, Kalasavalli, –

9343453101
13.5.2011 ————-  
14.5.2011 Uma maheshvara Temple, hosagunda,Sagara.
15.5.2011 Uma maheshvara Temple, hosagunda,Sagara.  
16.5.2011 Lakshminarayana K.M  Kanugodu, Sagara Taluk,Shivamogga 08183-253563
17.5.2011 Guruprasad, ‘Aisiri’ Bhimanakone, Sagara taluk
18.5.2011 Divakara H.N Honnesara,Sagara talk- 08183-265861
19.5.2011 C.H.Satyanaarayana Bhat, Sampekatte,Hosanagara Taluk  
20.5.2011 Mahabaleshvara Bhat, Konetota, Puttur   
21.5.2011 Mahabaleshvara Bhat, Konetota, Puttur   
22.5.2011 Mahabaleshvara Bhat, Konetota, Puttur 
23.5.2011 ———————-  
24.5.2011 Mani Mtha , Putturu  
25.5.2011 Daigoli Sai  Mandira Kolyuru-Mdipu Valaya , Kasaragodu  
26.5.2011 Amrutadhaaraa Goushaalaa, Shiruru, Bhatkala Taluk  
27.5.2011 Ganesh Narayana Hegade, Bommaru.U.K  
28.5.2011 Ganesh Narayana Hegade, Bommaru.U.K  
29.5.2011 Mankalale Suryanarayana Rao.Jog Road.Sagara  
30.5.2011 Venkatesha Reddi, Bengaluru  
31.5.2011 Venkatesha Reddi, Kalyana Nagara, Bengaluru, 9845933620

14.5.2011 : Bhagavataikaadashee

28.5.2011 : Sarvaikaadashi

17.5.2011 : Poornimaa

Facebook Comments