Tour program of Shrimajjagadguru Shankaracharya Shree Shree Raghaveshwara Bharathi Swamiji of Shri Ramachandrapura Math for the Month of April 2012

Date

 

Place of Halt

01/4/2012

Sri Ramachandrapura math, Hosanagar, Shimoga

02/4/2012

Sri Ramachandrapura math, Hosanagar, Shimoga

03/4/2012

Sri Ramachandrapura math, Hosanagar, Shimoga

04/4/2012

Hosakuli Temple, Honnavara, Uttara Kannada

05/4/2012

P.G.Hegade Kannimane, Honnavara, Uttara Kannada

06/4/2012

Venkataramana Subraya Hegde, Honnaavara, Uttara Kannada

07/4/2012

Karkala

08/4/2012

Hasan

09/142012

Shri Raamashrama, Bangalore

10/4/2012

Shri Raamashrama,Bangalore

11/4/2012

Shri Raamashrama, Bangalore

12/4/2012

Shri Raamashrama, Bangalore

13/4/2012

Shri Raamashrama, Bangalore

14/4/2012

Shri Raamashrama, Bangalore

15/4/2012

Apsarakonda Math, Honnavara, Uttara Kannada

16/142012

Apsarakonda Math, Honnavara, Uttara Kannada

17/4/2012

Apsarakonda Math, Honnavara, Uttara Kannada

18/4/2012

Apsarakonda Math, Honnavara, Uttara Kannada

19/4/2012

Mangalore

20/4/2012

Devimane Temple, Bhatkala

21/4/2012

Devimane Temple, Bhatkala

22/4/2012

Devimane Temple, Bhatkala

23/4/2012

Devimane Temple, Bhatkala

24/4/2012

Devimane Temple, Bhatkala

25/4/2012

Bhankuli Math, Siddapura

26/4/2012

Bhankuli Math, Siddapura

27/4/2012

Bhankuli Math, Siddapura

28/4/2012

Bhankuli Math, Siddapura

29/4/2012

Banavara,

30/4/2012

Purushottam Bhat, Madikeri

 

 

Contact  Persons :

Sri Shriharsha Jois – 9449595203

Sri Raghavendra Madhyastha  – 9449595204

 

 


Facebook Comments