ದೇಶ: ಅಶೋಕಾವನ, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಕರ್ಣ

ಕಾಲ: ಖರ ಆಷಾಢ ಪೌರ್ಣಮಿಯಿಂದ ಭಾದ್ರಪದ ಪೌರ್ಣಮಿ (ದಿನಾಂಕ  15-07-2011 ರಿಂದ  12-09-2011 ವರೆಗೆ)

Facebook Comments